Catalogus

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene voorwaarden

Indien wenselijk kunt u hieronder onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in PDF-formaat downloaden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1. Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons aan koper.

3. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene verkoop- leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen.
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie, etc. van aangeboden zaken worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. Wij zijn niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.

4. De aangeboden componenten en adviezen zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Wij vermelden uitdrukkelijk dat de installateur te allen tijde eindverantwoordelijk is voor de geïnstalleerde capaciteiten en voor een goede werking van de installatie.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten.
1. De totstandkoming van de overeenkomst blijkt door de verzending van de schriftelijke bevestiging door ons aan koper dat de opdracht is aanvaard. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door ons aan de gegeven opdracht.

2. De totstandkoming kan eveneens geschieden door het bestellen via onze bestel website www.ecr-nederland.nl. Hierop gelden al deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, aangevuld met de specifieke e-commerce voorwaarden.
Deze e-commerce voorwaarden kan de klant altijd raadplegen op onze website en ze zijn eveneens bindend op alle 'webbestellingen'.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn voor ons slechts bindend zodra wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

4. Afwijkingen met gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding, ontbinding, opschorting en/of schadevergoeding en welk ander recht ook.

Artikel 4: Prijzen.
1. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk contractsdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd de offerte respectievelijk contractprijs, dienovereenkomstig te verhogen, e.e.a. met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds op de offerte respectievelijk contractdatum, bekende toekomstige prijs- verhogingen op dat moment moeten worden vermeld. Wij behouden ons het recht om de prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2. De prijzen zijn gebaseerd volgens de leveringsconditie die op het verkoopdocument staat vermeld. Bij mondelinge offertes/opdrachten of bij gebreke van de vermelding van een leveringsconditie op het schriftelijke document geldt dat de prijzen gebaseerd zijn op de levering af-fabriek (EXW) volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding.

3. Orders beneden een factuurwaarde van EUR 125,- exclusief B.T.W. worden belast met een bedrag van EUR 17,50,- serviceslag.

4. Op onze creditnota zullen de volgende behandelingskosten in mindering worden gebracht:
a. 10% van de factuurwaarde tot een maximum van EUR 135,-
b. De minimale behandelingskosten van EUR 15,-
c. De vrachtkosten van de oorspronkelijke levering.

5. ECR-Nederland BV beschikt over een bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren: van 7.00 tot 22.00 uur. De klant wordt rechtstreeks geholpen door een verkoopmedewerker van ECR-Nederland BV. Deze service wordt geboden voor urgente storingsgevallen. Hiervoor berekenen wij buiten kantooruren een bijdrage in de kosten van netto 95,00 Euro, exclusief BTW.

Artikel 5: Leveringen.
1. Koper is verplicht de door ons aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

2. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. De levertijd gaat, tenzij anders overeengekomen, in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door ons v/d door de uitvoering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.
c. de dag van vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door ons uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven;
d. de dag van ontvangst door ons van hetgeen volgens de overeenkomst voor het uitvoeren daarvan bij vooruit betaling dient te worden voldaan. Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort, wordt de leveringstijd met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de termijn der opschorting verlengd;

4. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de koper geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet gerechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Transport, verpakking en risico-overgang.
1. De wijze van transport, verpakking, etc. wordt, indien geen andere aanwijzingen door koper zijn gegeven, door ons bepaald, zonder dat wij daarvoor enige aansprakelijkheid dragen en zonder dat wij verplicht zijn de verpakking terug te nemen.

2. Het vervoer en de risico-overgang van de zaken geschiedt eveneens conform de toepasselijke Incoterms op grond van Artikel 4.

3. Het risico van de door ons aan koper te leveren zaken gaat op koper over op het moment dat de zaken ons bedrijfspand/magazijn hebben verlaten.

4. Bij leveringen dienen de verpakking en inhoud vóór ondertekening gecontroleerd te worden en eventuele beschadigingen op de vrachtbrief te vermelden en desnoods een foto te maken. Transportschades kunnen alleen in behandeling genomen worden indien men binnen 24 uur een melding maakt en tevens een kopie van de vrachtbrief met aantekening is bijgevoegd.

Artikel 7: Betaling.
1. De door ons aan de koper toegezonden facturen dienen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een door ons opgegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden in EURO, inclusief B.T.W. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling. Tevens verwijzen wij naar de Europese richtlijn 2011/7/EU.

2. Koper is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door ons is toegestaan.

3. Iedere betaling van koper strekt primair tot voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente en kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

4. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is koper, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de factuurdatum aan ons een handelsrente verschuldigd op jaarbasis van 3 punten boven de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Tevens zullen ook incassokosten verhaald worden.

5. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door ons in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt.

6. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in uitvoering hebben genomen, alvorens daar verdere uitvoering aan te geven, van koper te eisen dat hij te onzen genoege zekerheid stelt dat hij aan zijn belastingsverplichtingen zal voldoen.

7. In afwijking van het gestelde in lid 1 van dit artikel, zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen uitsluitend tegen vooruitbetaling, contante betaling of onder rembours te leveren, zo nodig in afwijking van eventueel tevoren gemaakte afspraken.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.
1. Alle door ons aan koper te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom totdat koper aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.

2. Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotrecht, of anderszins aan het verhaal van ons te onttrekken.

3. Voor zover ons eigendom door zaaksvorming verloren mocht gaan, dient de koper medewerking te verlenen bij het vestigen van een stil pandrecht, ten belopen van de vordering die wij, uit welken hoofde ook, op koper mochten hebben.

4. Koper is verplicht om ons onmiddellijke mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die ons eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendom- of vorderingsrechten te beschermen.

Artikel 9: Garantie en reclame.
1. Gebreken welke uitsluitend of in overwegende mate het gevolg zijn van een door ons ontworpen onjuiste constructie en/of door ons gedane gebrekkige afwerking en/of door ons gebruikt slecht materiaal, zullen door ons met inachtneming van het hierna sub 2 t/m 6 gestelde kosteloos worden hersteld indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
a. Het gebrek moet zijn ontstaan voor het einde van de periode van 12 maanden na de levering;
b. Het gebrek dient binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht;
c. De gebrekkige zaak dient op ons verzoek franco aan ons te worden geretourneerd.

2. Bij gegrondbevinding van de klacht zijn wij verplicht te onzer keuze, hetzij de gebrekkige zaak te repareren, danwel de gebrekkige zaak, of onderdeel daarvan, te vervangen. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoeden wij aan koper de kostprijs van de gebrekkige zaak of het onderdeel daarvan. Goederen die ter reparatie worden geretourneerd dienen eerst aangemeld te worden via ECR-Nederland B.V., en na goedkeuring franco aan ons centraal magazijn Westfields 1210, 5688 HA Oirschot te worden geleverd. (Neem contact op met onze medewerkers van de afdeling retouren). Bij het ontbreken van een duidelijke fout/klachtomschrijving wordt een standaard onderzoeksbedrag van EUR 45,- in rekening gebracht.

3. Terzake van gebreken aan zaken welke niet door ons zijn vervaardigd, hebben wij geen andere verplichting dan die welke onze leverancier heeft ten opzichte van ons en alleen dan indien die leverancier zijn verplichtingen ten opzichte van ons daadwerkelijk is nagekomen.

4. Terzake van beschadiging van lak- en chroomwerk kunnen wij geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.

5. Enig gebrek in een door ons geleverde zaak en/of indiening van een klacht ontslaat koper niet van de verplichting tot betaling van door hem in rekening gebrachte bedragen.

6. De garantie geldt niet indien en zolang koper niet - tijdig - aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

7. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij de verkoper te reclameren, vervalt die hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper.

7a. Beschadigde goederen, ook uiterlijk aan de verpakking niet zichtbaar, dienen binnen 2 dagen (48 uur) aan de transporteur en aan de afzender schriftelijk te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt, zullen wij de beschadigde retouren niet in behandeling nemen.

7b. Defecte goederen, in verband met garantie aanspraak en die voor garantie worden geretourneerd dienen vergezeld retourformulier aan ECR- Nederland B.V., franco aan ons centraale magazijn -Westfields 1210, 5688 HA Oirschot- te worden geleverd.

8. Goederen die door ons conform bestelling zijn geleverd, worden door ons niet teruggenomen. Uit coulance overwegingen zijn wij echter in bepaalde gevallen bereid -na overleg- goederen terug te nemen, echter uitsluitend onder de voorwaarde dat ze ongebruikt zijn. De retour te zenden goederen dienen, na goedkeuring, in de originele, onbeschadigde en onbeschreven fabrieksverpakking en franco aan ons centraal magazijn -Westfields 1210, 5688 HA Oirschot- te worden geleverd.

9. Volgende ongebruikte goederen worden door ons niet teruggenomen:
a. Goederen die vanaf onze factuurdatum ouder zijn dan één maand.
b. Goederen die al ingebouwd zijn geweest en/of beschadigd.
c. Goederen die speciaal zijn besteld.
d. Goederen beneden een netto waarde van EUR 100,-
e. Alle goederen die niet vergezeld gaan van retourformulier worden niet in behandeling genomen. Bovengenoemde richtlijnen gelden ook wanneer de retourzending door u vooraf telefonisch is aangekondigd. Wij benadrukken dat wij deze richtlijnen strikt zullen toepassen.
f. Goederen die niet in de originele staat verkeren en/of niet in de originele verpakking zitten.

10. Toerenregeling van ventilatoren op basis van spanningsaansnijding kan tot geluidsproblemen leiden. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. (In dergelijke gevallen is een geschikte frequentieregelaar plus filter een oplossing.)

Artikel 10: Aansprakelijkheid.
1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons en behoudens tot hetgeen waartoe wij op grond van garantie gehouden mochten zijn, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, zowel bij koper als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van onze ondergeschikten en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.

2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

3. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

Artikel 11: Eigendommen.
1. Alle door ons verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, modellen en gereedschappen e.d. blijven ons eigendom - ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht- en moeten op ons verzoek direct aan ons worden teruggezonden.

2. Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vermenigvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven. Het intellectueel eigendom blijft te allen tijde van
ECR-Nederland B.V. en mag niet ongeoorloofd of zonder toestemming ontvreemd, gedupliceerd of gepubliceerd worden voor commercieel hergebruik door derden. De rechten blijven exclusief voorbehouden aan ECR-Nederland B.V.

3. Aan alle afbeeldingen in onze publicaties, zoals: folders, brochures, catalogi en andere media, alsook onze website, kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn enkel ter indicatie en constant aan verandering onderhevig. Technische data en specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 12: Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
1. Wij vrijwaren koper tegen inbreuk op octrooien of soortgelijke rechten van derden.

2. Ingeval echter van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzigingen, in de ruimste zin des woords, welke wij van koper hebben ontvangen, draagt deze de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, zijn wij gerechtigd terstond onze werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat wij jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Koper zal ons ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

Artikel 13: Ontbinding.
1. Indien:
a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in surseance van betaling verkeert;
c. Op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
d. Koper krachtens rechterlijke vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
f. Koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, hetzij enige bedrag door koper aan ons verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast hebben wij het recht om van koper vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interesten daarmee verband houdende.

2. Indien wij gerechtigd zijn om de geleverde zaken als ons eigendom terug te vorderen, is koper gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren, en verleent koper ons reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.

3. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke wij hebben gemaakt ter handhaving en/of realisering van onze rechten, zijn voor rekening koper.

Artikel 14: Overmacht.
1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien - waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. onze toeleveranciers, evenals wanprestaties door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingen tegenover koper redelijkerwijs niet -tijdig- kunnen nakomen.

2. In geval van overmacht zijn zowel wij als koper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten delen te ontbinden.

3. Indien wij bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren, en dient koper deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 15: Geschillen.
1. Alle geschillen -daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- zullen, indien wij zulks wensen, met uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht.

2. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de regelen gegeven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en Handel te Den Haag en doet, met inachtneming van de statuten van die Raad, uitspraak.

Artikel 16: Toepasselijk recht.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Verberg boodschap