Catalogus

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

E-commerce voorwaarden

Indien wenselijk kunt u hieronder onze Algemene E-commerce in PDF-formaat downloaden.

Algemene E-commerce voorwaarden

Artikel 1: Toegang.
1. ECR-NEDERLAND BV verleent de klant toegang tot het beslotengedeelte van de website, door het verstrekken van unieke inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd.)

2. Via het besloten gedeelte van de website worden tussen ECR-NEDERLAND BV en haar klanten overeenkomsten gesloten, onder meer overeenkomsten waarbij aan de klant producten worden verkocht en waar tevens informatie wordt verstrekt over deze producten.

3. Door het plaatsen van aankooporders via het besloten gedeelte van de website van ECR-NEDERLAND BV aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe de hier vermelde voorwaarden na te leven.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) vertrouwelijk te behandelen en niet aan derde te verstrekken. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn inloggegevens.

5. ECR-NEDERLAND BV heeft het recht om bij misbruik of bij vermoeden van misbruik het inlogaccount te blokkeren c.q. op te heffen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: Bewijs en totstandkoming.
1. Een overeenkomst op het besloten gedeelte van de website komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling via het besloten gedeelte van de website van ECR-NEDERLAND BV aan de klant.

2. Een bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan de klant tevens geldt als bewijs van een door de klant ontvangen verklaring.

3. Voor zover toepasselijk nationaal recht dit toestaat, komen ECR-NEDERLAND BV en de klant overeen; dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie, in recht bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

4. ECR-NEDERLAND BV is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder meer begrepen onvoldoende limiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminkingen, vertraging, afdwaling, evenals onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

5. De klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via de website, waarbij de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) wordt vermeld of gebruikt, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

6. De klant is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens. Hieronder vallen o.a. adres- en e-mail gegevens. De klant is verplicht om wijzigingen in deze gegevens direct aan ECR-NEDERLAND BV door te geven.

Artikel 3: Privacy verklaring.
1. De klant stemt er mee in dat ECR-NEDERLAND BV gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website kunnen identificeren. ECR-NEDERLAND BV verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

2. ECR-NEDERLAND BV erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. ECR- Nederland BV verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven.

3. De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant te allen tijde verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hem niet correct of volledig zouden zijn.

4. De verzameling van persoonlijke gegevens is nauw verbonden met punt 3.1. van deze voorwaarden. Een klant kan verzet aantekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. ECR- Nederland zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

5. Op de website van ECR-NEDERLAND BV bevinden zicht verwijzingen naar websites van derden. ECR-Nederland BV aanvaard geen aansprakelijkheid voor het privacybeleid gehanteerd door derden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.
1. De informatie en afbeeldingen op de website van ECR-NEDERLAND BV zijn te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door de klant geen rechten worden ontleend. Alle acties en handelingen die de klant op grond van deze informatie onderneemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

2. Bepaalde verwijzingen op de website van ECR-NEDERLAND BV verwijzen naar informatiebronnen van derden.
ECR-NEDERLAND BV heeft daarover geen controle en draagt daarom ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen.

3. ECR-NEDERLAND BV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgen of schade, voortkomende uit het niet door de klant te kunnen raadplegen van informatie, of het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het besloten gedeelte van de website.

4. De klant erkent dat ECR-NEDERLAND BV niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de klant naar ECR-NEDERLAND BV door het gebruik van de juiste inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd.) Niet tegenstaande behoudt
ECR-NEDERLAND BV het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin de data werd ontvangen.

Artikel 5: Merken en elektronische inhoud.
1. De eventueel aan de klant beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de klant. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ECR-NEDERLAND BV deze data aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken, om verder commercieel te gebruiken. Op de beschikbaar gestelde data (tekst, afbeeldingen, tekeningen en schema's, lay-out, etc.) berusten auteursrechten en intellectueel eigendom.

Artikel 6: Algemeen recht.
1. Op alle orders geplaatst via de website van ECR-NEDERLAND BV zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en deze e-commerce voorwaarden (gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer 17014719) van ECR-NEDERLAND BV BV van toepassing, tenzij ECR-NEDERLAND BV en de klant een andere overeenkomst afgesloten hebben, betreffende de aankoop van ECR-NEDERLAND BV producten. In dat geval zullen de voorwaarden van deze aankoopovereenkomst de aankoop van ECR-NEDERLAND BV producten beheersen, die via de website besteld zijn.

Artikel 7: Toepasselijk recht.
1. Op alle uit deze voorwaarden voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen ECR-NEDERLAND BV en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
Verberg boodschap